ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
   
 
   

 หลักฐานที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

เอกสารเด็ก 1. สำเนาสูติบัตรเด็ก

                  2. สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก

                  3. สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดเล่มชมพู) หน้าแรกที่ระบุชื่อของหญิงตั้งครรภ์

เอกสารผู้ปกครอง 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง

                           5. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง

                           6. สำเนาหน้า สมุดบัญชีธนาคาร (ธ.กรุงไทย/ ธ.ก.ส ธ. / ออมสิน)

                           7. สำเนาบัตรสวัสดิการ

เอกสารผู้รับรอง -สำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ (อสม.) ผู้รับรองคนทีึ่ 1

                       -สำเนาบัตรข้าราชการ (ผู้ใหญ่บ้าน) ผู้รับรองคนที่ 2

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 มีนาคม 2563