ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวน้อย เรื่อง การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
   
 
   

                            ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม  เมื่อวันที่ 3  พฤษภาคม  2559 ลงมติเห็นด้วยกับแผน แม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) ประกอบกับนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)  มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทาง ประชารัฐระยะ 1 ปี โดย ใช้หลักการ 3 ช คือ การใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และมีนโยบายให้ทุกภาคส่วนจัดการขยะโดยคัดแยกขยะ และดําเนินการจัดทําถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน  ปฏิเสธภาชนะโฟมบรรจุอาหาร  ลดใช้ถุงพลาสติก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจําปี 2562 ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด นั้น

เพื่อให้การขับเคลื่อนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุผลเป็น รูปธรรม  องค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวน้อย  จึงประกาศขอความร่วมมือจากส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร และผู้บริโภคชาวตําบลอ่าวน้อย  ดําเนินการ ดังนี้

1. รณรงค์ให้องค์กร ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมและพลาสติกบรรจุอาหาร และ ดําเนินการจัดองค์กรให้ปลอดโฟม (No foam) 100%

2. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้วัสดุ หรือภาชนะที่ทําจากธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อ สุขภาพ  และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของ ประชาชนและลดปริมาณขยะมูลฝอย

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 สิงหาคม 2562